Pet & Gurda Rog Visheshagya

Dr. D. K. Rathore

Name: Dr. D. K. Rathore

Areas of Expertise: Pet & Gurda Rog Visheshagya

Qualification: M.B.B.S., M.S.,F.A.I.S.,F.M.A.S.

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY