Prasuti and Stri-Roga Visheshagya

Dr. Yashika Shukla

Name:Dr. Yashika Shukla
Areas of Expertise: Prasuti and Stri-Roga Visheshagya

Qualification: M.B.B.S, M.S.

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY